คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

  • รู้บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ
  • ใช้ประโยชน์คอมพิวเตอร์ได้เหมาะสม
  • ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเห็นคุณค่า
  • ฯลฯ