เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

57-2 4944902 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ (ภาค กศ.บป.)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาค กศ.บป.) ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 /2557

ในรายวิชา 4944902 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์  ผู้สอน: อาจารย์วรพล หนูนุ่น 

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา