homeค33202 คณิตศาสตร์ 6 ชั้น ม.6 ภาคเรีียนที่ 2
personperson_add
ค33202 คณิตศาสตร์ 6 ชั้น ม.6 ภาคเรีียนที่ 2

ผู้สอน
นาย ชาคร ไชยทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ค33202 คณิตศาสตร์ 6 ชั้น ม.6 ภาคเรีียนที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12538

สถานศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)