ค33202 คณิตศาสตร์ 6 ชั้น ม.6 ภาคเรีียนที่ 2

ชาคร ไชยทอง

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์