homeค33202 คณิตศาสตร์ 6 ชั้น ม.6 ภาคเรีียนที่ 2
person
ค33202 คณิตศาสตร์ 6 ชั้น ม.6 ภาคเรีียนที่ 2

ผู้สอน
นาย ชาคร ไชยทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ค33202 คณิตศาสตร์ 6 ชั้น ม.6 ภาคเรีียนที่ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12538

สถานศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม

คำอธิบายวิชา

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)