บทเรียน Powerpoint

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาการใช้งาน Powerpoint อย่างละเอียด