บทเรียน Powerpoint

benjamas thanomnoi

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาการใช้งาน Powerpoint อย่างละเอียด