คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เสาวนีย์ ชลสงคราม

โรงเรียนวัดทุ่งแย้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดทุ่งแย้