คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดทุ่งแย้