เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เสาวนีย์ ชลสงคราม

โรงเรียนวัดทุ่งแย้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดทุ่งแย้