ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อไปนี้