homemcc-06-ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
personperson_add
mcc-06-ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

ผู้สอน
นาย สุรินทร์ มหาวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
mcc-06-ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

หมายเลขของวิชา (Class ID)
12544

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กลุ่มมนุษยศาสตร์

ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5)

General Education for Human Development

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้องการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศะ การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การพัฒนาจิตใจ และความสามารถทางเชาว์ปัญญา การพัฒนาปัญญาให้เป็นแกนกลางของการพัฒนามนุษย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)