เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

mcc-06-ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มมนุษยศาสตร์

ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5)

General Education for Human Development

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้องการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศะ การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การพัฒนาจิตใจ และความสามารถทางเชาว์ปัญญา การพัฒนาปัญญาให้เป็นแกนกลางของการพัฒนามนุษย์