คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้อต้นได้