คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

จุฑามาศ อนุกูล

โรงเรียนเชียรใหญ่

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้อต้นได้