home2557 / 1 / 937-151 Computer Laboratory I: Computer System and Hardware Skills
person
2557 / 1 / 937-151 Computer Laboratory I: Computer System and Hardware Skills

ผู้สอน
นาย วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
2557 / 1 / 937-151 Computer Laboratory I: Computer System and Hardware Skills

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12560

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปรับปรุง 2554)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)