ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์