ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เบญจวรรณ กลสามัญ

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์