ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เบญจวรรณ กลสามัญ

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์