สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหัวข้อสัมมนาได้ตามอิสระ เพื่อเป็นการฝึกฝนการค้นหาข้อมูล การเสนองานการเขียนวิจัยที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดแนวคิดที่แปลกใหม่ และผลงานที่มีคุณค่าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อไปจัดทำเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริงได้