คอมพิวเตอร์โรงเรียนบางกะปิ

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อการเรียนรู้ที่มากกว่าในห้องเรียน