เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นพสิทธิ์ ศรีษะสังข์

โรงเรียนปากพูน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

หน่วยการเรียนรู้ที่1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา                                        เวลา 2 ชั่วโมง

เรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้

2.อธิบายหน้าที่และส่วนประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้

สาระการเรียนรู้

1.ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหา

เอกสารประกอบการเรียนรู้

1.power point เรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ