มัธยมศึกษาปีที่ 2

กนกวรรณ คงกะพันธ์

โรงเรียนโยินบำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยี