homeการใช้คอมพิวเตอร์
person
การใช้คอมพิวเตอร์

ผู้สอน
ศิรินันท์ เกิดแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้คอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12577

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิธีการใช้คอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)