คุณธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้สอน
อาจารย์ รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คุณธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา
1258

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม ที่เกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร หลักการเชิงคุณธรรมที่นักคอมพิวเตอร์ควรยึดถือ หลักการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์และกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไม่สมควรและเป็นภัยร้ายแรงต่อผู้อื่น ต่อองค์กร ต่อสังคมและการป้องกัน ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ นักเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะนักเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบ ผู้บริหาร และผู้ใช้ ทั้งนี้ให้มีการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และอภิปรายหลักคุณธรรมจากกรณีตัวอย่างในโลกความเป็นจริงที่ปรากฏมาแล้ว และ/ หรือ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books