เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คุณธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม ที่เกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร หลักการเชิงคุณธรรมที่นักคอมพิวเตอร์ควรยึดถือ หลักการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์และกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไม่สมควรและเป็นภัยร้ายแรงต่อผู้อื่น ต่อองค์กร ต่อสังคมและการป้องกัน ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ นักเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะนักเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบ ผู้บริหาร และผู้ใช้ ทั้งนี้ให้มีการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และอภิปรายหลักคุณธรรมจากกรณีตัวอย่างในโลกความเป็นจริงที่ปรากฏมาแล้ว และ/ หรือ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น