427-214 Criminology

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสัมพันธ์ระหว่างอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และเหยื่ออาชญากรรม ทฤษฎีอาชญาวิทยา สาเหตุ ประเภท สถิติอาชญากรรม การลงโทษ สิทธิของผู้เสียหาย ระบบความยุติธรรมทางอาญา วิธีการทางอาชญาวิทยาคลินิก และวิธีการอื่นๆ