เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สิรีธร เทพนอก

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (A-TECH)

รหัสวิชา   :2201-2413
ชื่อวิชา     : การประุยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ
ระดับชั้น   : ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต  : 3 หน่วยกิต

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกระบวนการรวบรวมและเตรียมข้อมูล สำหรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น
2. สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลทางสถิติที่จัดเตรียมไว้แล้ว เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
3. สามารถใช้คำสั่งในโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประมวลผลข้อมูลสถิติพื้นฐานฃ
4. สามารถออกรายงานการประมวลผลข้อมูลสถิติ ทั้งในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ
5. มีกิจนิสัและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์


มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายขั้นตอนการรวบรวมและเตรียมข้อมูลสำหรับการประมวลผลเชิงสถิติ
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมในการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา
3. จัดทำรายงาน (Report) ข้อมูลทางสถิติแบบข้อความและแบบแผนภูมิ


คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณค่าสถิติเชิงพรรณนาเบื้องต้น กระบวนการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ การบันทึกและแก้ไขข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติหรือโปรแำกรมตารางงาน
การใช้คำสั่งประมวลผลข้อมูลให้ได้ค่าสถิติที่ต้องการ การออกรายงานสถิติเชิงข้อความและแผนภูมิ