เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

THAI FDA BIO 58/1 : ฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (การประเมินยาชีววัตถุ) (ปีการศึกษา 2558 ผลัด 1-2)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำกับดูแลยา มุ่งเน้นศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2558