homeTHAI FDA BIO 58/1 : ฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (การประเมินยาชีววัตถุ) (ปีการศึกษา 2558 ผลัด 1-2)
personperson_add
THAI FDA BIO 58/1 : ฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (การประเมินยาชีววัตถุ) (ปีการศึกษา 2558 ผลัด 1-2)

ผู้สอน
นาย กฤษดา ลิมปนานนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
THAI FDA BIO 58/1 : ฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (การประเมินยาชีววัตถุ) (ปีการศึกษา 2558 ผลัด 1-2)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12587

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำกับดูแลยา มุ่งเน้นศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2558


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)