เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สำรอง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย กฤษดา ลิมปนานนท์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำกับดูแลยา มุ่งเน้นศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2558