เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง

wandee nulong

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาบังคับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตร