เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาบังคับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตร