การบริหารและการประกันคุณภาพทางการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการทฤษฎีการบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษากับการศึกษาปฐมวัย