การบริหารและการประกันคุณภาพทางการศึกษา

คมสัน เอียการนา

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการทฤษฎีการบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษากับการศึกษาปฐมวัย