เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารและการประกันคุณภาพทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดร. คมสัน เอียการนา

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

หลักการทฤษฎีการบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษากับการศึกษาปฐมวัย