185448 Risk Analysis and Management in Construction

คำอธิบายชั้นเรียน

ธรรมชาติของความเสี่ยง ในแง่ทางการเงินและทางกายภาพที่มีต่อโครงการก่อสร้าง วิธีการในการบ่งชี้ ประเมินขนาดความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงชนิดต่างๆ กรณีศึกษาต่างๆ ในการรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ในงานโยธาและในงานอาคาร