Introduction to Logic

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนวิชาตรรกศาสตร์พื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนเท่านั่น