homeการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
personperson_add
การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ

ผู้สอน
ฉัตรชัย พ่วงพลับ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12602

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)