homeการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
person
การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ

ผู้สอน
ฉัตรชัย พ่วงพลับ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12602

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)