ภาษาไทย ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกอ่านร้อยแก้ว   ร้อยกรอง  เขียนสื่อสาร  เขียนเชิงสร้างสรรค์  ฝึกทักษะการฟัง  การดู  การพูด  หลักภาษาไทย  วรรณกรรม  วรรณคดี