การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1