เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องสมุดและสารสนเทศ1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การศึกษาหาความรู้จากหนังสือและสื่ออื่นๆจากห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน รู้จักใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รู้จักเลือกใช้สารสนเทศรู้จักเลือกใช้สารนิเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างกว้างขวางตามความสนใจความสามารถ และความถนัด ของตนมีจิตสำนึกที่ดีมีมารยาทและคุณธรรมในการใช้ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่าน รักการเขียนและรักการค้นคว้าอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิตและรู้วิธีเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ