homeเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นม.1
person
เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นม.1

ผู้สอน
จิราภรณ์ อุทัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12616

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการเรียนการสอน ความหมาย ประเภท และวิธีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศด้วยการเก็บรวบรวม การตรวจสอบ และการดูแลรักษาข้อมูล ตลอดจนระดับของสารสนเทศ

โดยนำทักษะการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับทักษะการแสวงหาความรู้ไปศึกษาการทำงานของคอมพิวเตอร์ และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท ประโยชน์ ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ใช้ทักษะการจัดการและทักษะการแก้ปัญหานำข้อมูลไปประมวลผลให้เป็นสารสนเทศและปฏิบัติการจัดการสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงาน รู้จักแก้ปัญหา สามารถจัดการสารสนเทศ ใช้งานคอมพิวเตอร์ และประมวลผลข้อมูลในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นระบบ ใฝ่เรียนรู้ เห็นความสำคัญของผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตสาธารณะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)