สุขศึกษาและพลศึกษา 1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1  เป็นรายวิชาที่ศึกษาถึงการดูแลรักษาร่างกายของตนเองให้มีประสิทธิภาพ มีสุขนิสัยที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา