homeสุขศึกษาและพลศึกษา 1
personperson_add
สุขศึกษาและพลศึกษา 1

ผู้สอน
ชื่นกรุณา ทิพจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษาและพลศึกษา 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12617

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1  เป็นรายวิชาที่ศึกษาถึงการดูแลรักษาร่างกายของตนเองให้มีประสิทธิภาพ มีสุขนิสัยที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)