เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษาและพลศึกษา 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1  เป็นรายวิชาที่ศึกษาถึงการดูแลรักษาร่างกายของตนเองให้มีประสิทธิภาพ มีสุขนิสัยที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา