homeสุขศึกษาและพลศึกษา 1
person
สุขศึกษาและพลศึกษา 1

ผู้สอน
ชื่นกรุณา ทิพจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12617

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1  เป็นรายวิชาที่ศึกษาถึงการดูแลรักษาร่างกายของตนเองให้มีประสิทธิภาพ มีสุขนิสัยที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)