คณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สามารถหาความหมายของเซตและสามารถดำเนินการทางเซตได้