คณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถหาความหมายของเซตและสามารถดำเนินการทางเซตได้