วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนจดคำศัพท์ Lesson 1  หน้า 2