วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3

นรารักษ์ นันทศรี

โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนจดคำศัพท์ Lesson 1  หน้า 2