homeMathematic M.6/8 (ค 33202)
personperson_add
Mathematic M.6/8 (ค 33202)

ผู้สอน
นาง วราภรณ์ สังข์วรกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Mathematic M.6/8 (ค 33202)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12654

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2

บทที่ 1 ลำดับอนันต์

1. ลำดับอนันต์

2.อนุกรมอนันต์

บทที่ 2 แคลคูลัสเบื้องต้น

1.ลิมิตของฟังกฟังก์ชัน

2.ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

3.ความชันของเส้นโค้ง

4.อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

5.การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร

6.อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ

7.อนุพันธ์อันดับสูง

8.การประยุกต์อนุพันธ์

9.ปฏิยานุพันธ์

10.ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต

11.ปริพันธ์จำกัดเขต

12.พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

บทที่ 3 กำหนดการเชิงเส้น

1. กราฟของอสมการเชิงเส้น

2. กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น

3.การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)