homeMathematic M.6/8 (ค 33202)
person
Mathematic M.6/8 (ค 33202)

ผู้สอน
นาง วราภรณ์ สังข์วรกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Mathematic M.6/8 (ค 33202)

Class ID
12654

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2

บทที่ 1 ลำดับอนันต์</strong></p>

1. ลำดับอนันต์

2.อนุกรมอนันต์

บทที่ 2 แคลคูลัสเบื้องต้น

1.ลิมิตของฟังกฟังก์ชัน

2.ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

3.ความชันของเส้นโค้ง

4.อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

5.การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร

6.อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ

7.อนุพันธ์อันดับสูง

8.การประยุกต์อนุพันธ์

9.ปฏิยานุพันธ์

10.ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต

11.ปริพันธ์จำกัดเขต

12.พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

บทที่ 3 กำหนดการเชิงเส้น

1. กราฟของอสมการเชิงเส้น

2. กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น

3.การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)