เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปิยนุช รักพงศ์

โรงเรียนอาเวมารีอา

กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ในรายวิชา  โครงงานคอมพิวเตอร์