นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปิยนุช รักพงศ์

โรงเรียนอาเวมารีอา

คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ในรายวิชา  โครงงานคอมพิวเตอร์