การวิจัยตลาด (3202-2002)

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานวิจัย สามารถนำเสนอผลงานวิจัยทางการตลาด