หลักการถ่ายภาพ1 ม.4/8

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตร MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา