homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชากราฟิก
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชากราฟิก

ผู้สอน
นาย ศรายุทธ สุทำเลา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชากราฟิก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12665

สถานศึกษา
โรงเรียนแม่จริม

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก การเกิดภาพบน เครื่องคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก งานกราฟิก หลักการใช้สีและแสงในคอมพิวเตอร์ ประเภทและคุณสมบัติของไฟล์ภาพกราฟิก หลักการออกแบบกราฟิก การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector และ Raster การตกแต่งตกและแก้ไขภาพ รวมถึงการตัดต่อภาพ รีทัช การประยุกต์ใช้ในงาน ด้านต่างๆ การใช้โปรแกรม Adobe Image Ready ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

ผลการเรียนรู้

 1. เข้าใจและบอกความความหมายของกราฟิกได้
 2. บอกประเภทและลักษณะของไฟล์กราฟิกได้
 3. แยกความแตกต่างของภาพ Vector และ Raster
 4. รู้ถึงหลักการของสี และการใช้สีที่เหมาะสมกับงานกราฟิกแต่ละรูปแบบได้
 5. มีทักษะในการออกแบบกราฟิก
 6. สามารถใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม Adobe Photoshop CS2 ได้
 7. สามารถเรียกใช้แถบเมนูได้ถูกต้อง
 8. รู้จัก Tools ต่าง ๆ ของโปรแกรม Adobe Photoshop CS2
 9. สามารถสร้างชิ้นงาน และกำหนดค่าต่าง ๆ ของโปรแกรมได้
 10. นักเรียนสามารถกำหนด Layer สร้างเลเยอร์ และการ Selection แบบต่าง ๆ ได้
 11. มีทักษะการวาดรูป และการระบายสีโดยใช้ Tools ของโปรแกรมได้เบื้องต้น
 12. สามารถสร้างเส้น Path ได้อย่างหลากหลาย
 13. สามารถสร้างตัวอักษร และข้อความรูปแบบต่าง ๆ ได้
 14. สามารถปรับแต่ง และใช้ Filter ในการตกแต่งภาพให้สวยงามได้
 15. นักเรียนมีทักษะการตัดต่อภาพ และ Retouch ภาพ
 16. นักเรียนสามารถซ่อมแซม แก้ไขภาพที่ไม่ต้องการให้เป็นภาพที่ต้องการได้
 17. ได้ทักษะและรู้ถึงเทคนิคการแตกแต่งภาพให้สวยงามอย่างน้อย 5 เทคนิคขึ้นไปได้
 18. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย
 19. มีความรู้และทักษะกระบวนการในการสร้างปุ่มแบบพิเศษ
 20. สามารถออกแบบเว็บด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS 2 อย่างน้อย 1 เว็บ
 21. สร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างง่ายโดยใช้ Adobe Image Ready CS2 เบื้องต้นได้

รวมทั้งหมด 21 ผลการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)