รัฐศาสตร์ ปี 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนอกเวลา ที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์ผู้สอน