รัฐประศานสนศาสตร์ ปี 2 ภาคเรียนที่ 2

ระเบียบ สิทธิชัย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนนอกเวลาที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ผู้สอน