homeรัฐประศานสนศาสตร์ ปี 2 ภาคเรียนที่ 2
person
รัฐประศานสนศาสตร์ ปี 2 ภาคเรียนที่ 2

ผู้สอน
ระเบียบ สิทธิชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รัฐประศานสนศาสตร์ ปี 2 ภาคเรียนที่ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12674

สถานศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

คำอธิบายวิชา

เป็นห้องเรียนนอกเวลาที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ผู้สอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)