เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รัฐประศานสนศาสตร์ ปี 2 ภาคเรียนที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระเบียบ สิทธิชัย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

เป็นห้องเรียนนอกเวลาที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ผู้สอน