เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา ง30247การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นรายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆและองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบที่สำคัญและคุณสมบัติการทำงานของอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์อธิบายลำดับขั้นตอน อธิบายหลักการทำงานและสามารถปรับแต่งค่า BIOS แต่ละเมนูและปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถปฏิบัติการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการต่างๆสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์