ม.6

ผู้สอน
ประกายแก้ว เสียงหวาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12677

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา ง30247การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นรายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆและองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบที่สำคัญและคุณสมบัติการทำงานของอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์อธิบายลำดับขั้นตอน อธิบายหลักการทำงานและสามารถปรับแต่งค่า BIOS แต่ละเมนูและปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถปฏิบัติการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการต่างๆสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)