homeม.6
personperson_add
ม.6

ผู้สอน
ประกายแก้ว เสียงหวาน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12677

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง30247การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นรายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆและองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบที่สำคัญและคุณสมบัติการทำงานของอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์อธิบายลำดับขั้นตอน อธิบายหลักการทำงานและสามารถปรับแต่งค่า BIOS แต่ละเมนูและปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถปฏิบัติการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการต่างๆสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)