เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.1/2 วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 2(ง21102)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิจวรรณ งามเขียว

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา

วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 2(ง21102)

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1.0 หน่วยกิต

*****************************************************************************************

มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รู้จักการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆได้

ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเทคโนโลยี ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวบรวม สืบค้นข้อมูลจากระบบเครือข่ายและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สามารถจัดการสารสนเทศ การประมวลผลเบื้องต้น และการใช้งานอินเตอร์เน็ตประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ

รู้จักใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด คิดวิเคราะห์ ทักษะการวางแผนการจัดการกระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการออกแบบ กระบวนการเชิงเหตุผล มีสมาธิในการทำงาน ขยัน รับผิดชอบ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน มีนิสัยรักการทำงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีเหตุผล


มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม1/1 , ม1/2 , ม1/3

ง 3.1 ม1/1 , ม1/2 , ม1/3

ง 4.1 ม1/1 , ม1/2 , ม1/3

รวม 9 ตัวชี้วัด