homeม.2/1 วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน (ง20222)
person
ม.2/1 วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน (ง20222)

ผู้สอน
นิจวรรณ งามเขียว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2/1 วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน (ง20222)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12687

สถานศึกษา
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา

คำอธิบายวิชา

วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน (ง20222)

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    20 ชั่วโมง/ภาคเรียน    0.5 หน่วยกิต

**********************************************************************

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมในงานสำนักงาน พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดว์ เรียนรู้ทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางสำนักงาน และฝึกปฏิบัติทักษะด้านพิมพ์ดีดเพื่อการทำงานในสำนักงาน สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประยุกต์ใช้ในงานสำนักงานได้ เช่น การจัดการงานเอกสารในสำนักงาน การจัดทำรายงาน การคำนวณ สรุปข้อมูลสำหรับผู้บริหาร การนัดหมายการประชุม การนำเสนอข้อมูล การตกแต่งงานนำเสนอข้อมูลด้วยรูปภาพเสียง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเรียนรู้ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงในสำนักงาน


ผลการเรียนรู้

1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows

2. รู้จักโปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในสำนักงาน

3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในสำนักงาน

4. มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานทางด้าน เอกสาร ด้านการคำนวณ และด้านการนำเสนองานได้

5. ตระหนักถึงประโยชน์ของการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานทางธุรกิจ เพื่องานทางด้าน เอกสาร ด้านการคำนวณ และด้านการนำเสนองาน

6. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตจริงได้

รวม 6 ผลการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)