homeม.5/1 วิชา การสร้างเว็บเพจ (ง30241)
personperson_add
ม.5/1 วิชา การสร้างเว็บเพจ (ง30241)

ผู้สอน
นิจวรรณ งามเขียว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.5/1 วิชา การสร้างเว็บเพจ (ง30241)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12691

สถานศึกษา
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การสร้างเว็บเพจ (ง30241)

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต

********************************************************************

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจการประยุกต์การสร้างเว็บไซต์ การจัดและการตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจการสร้างตาราง การสร้างจุดเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจ เว็บไซต์การแบ่งหน้าเว็บเพจเป็นส่วนๆ การสร้างฟอร์มเพื่อรองรับข้อมูลจากผู้ใช้การประยุกต์สร้างเลเยอร์ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ การแทรกมัลติมีเดียสื่อต่างๆลงในเว็บเพจ การจัดการเว็บไซต์ เช่น การขอพื้นที่เพื่อรองรับเว็บไซต์ของเราการขอขอใช้บริการเสริมต่างๆ การนำเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเตอร์เน็ตเพื่อการตกแต่งเว็บเพจให้สวยงาม

ผลการเรียนรู้

1. รู้และอธิบายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นได้

2. รู้และเข้าใจกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บเพจเบื้องต้น

3. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรม และภาษาหรือกระบวนการการใช้ เครื่องมือการสร้างเว็บเพจ

4. สามารถออกแบบและกำหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็บเพจได้ถูกต้องและเหมาะสม

5. รู้และสามารถตกแต่งภาพเพื่อนำมาประกอบในเว็บเพจได้

6. มีทักษะในการใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บเพจ

7. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

รวม 7 ผลการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)