homePhysics M.4/1
person
Physics M.4/1

ผู้สอน
นาย ธัชพล เจริญคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Physics M.4/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12692

สถานศึกษา
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

วิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว 31201ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต

………………………………………………………………………………………………….…………

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วย การวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัดและการทดลองในวิชาฟิสิกส์ การบอกตำแหน่งของวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว แรงและผลของแรงที่มีต่อสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการ

เคลื่อนที่ของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล และแรงเสียดทาน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด มีความสามารถในการท่องเที่ยวสิ่งที่เรียนรู้ การตัดสินใจ

การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วยในระบบเอสไอ

2. อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรง และปริมาณที่เกี่ยวข้อง

3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด ความเร็วและความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัว

4. อธิบายแรงและหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง

5. อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันอธิบายการเคลื่อนที่ของ

วัตถุ

6. อธิบายกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล

7. อธิบายแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง

8. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

9. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม

10. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)