ม.4/1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง31102)

ธัญลักษณ์ ปายสาร

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับชนิดของภาพคอมพิวเตอร์ ความละเอียดของภาพ การจัดการไฟล์รูปภาพ การเลือกส่วนของรูปภาพเพื่อการปรับแต่ง การสร้างรูปวาดแบบ Raster และ Vector การปรับแต่งรูปภาพ การสร้างตัวอักษรประกอบภาพ การตกแต่งภาพด้วยการ Retouch โหมดสีในการทำงานและการแยกแชลแนลสี การตกแต่งภาพด้วยสเปเชียลเอฟเฟค

ปฏิบัติการสร้างตัวอักษร ปรับแต่งและตัดต่อรูปภาพ และสร้างงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ปรับแต่งรูปภาพ และสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์และมีจิตสำนึก