หลักการเลี้ยงสัตว์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ผู้เรียนได้ทราบถึง หลักการผลิตสัตว์เบื้องต้น ประกอบด้วย ปัจจัยในการเลี้ยงสัตว์ การจดบันทึกฟาร์ม การตลาด