เคมี 3 ม. 5/1

มลฤดี เตชะตา

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

อัตราการเกิดปฏิกิริยา    สมดุลเคมี    กรด-เบส