เทคโนโลยีสารสนเทศ ม 3 ภาคเรียนที่ 2

นายกิตติศักดิ์ โนกัน

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 64 หมู่ 1 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน