ห้องเรียนเคมี ม.5

จริยา ใจยศ

โรงเรียนสา

คำอธิบายชั้นเรียน

สนุกกับเคมี ผ่านห้องเรียน class start