เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6

อัษฎาพร ธีรกุล

โรงเรียนวังชิ้นวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การแก้ปัญหา และวิเคราะห์ข้อมูล  หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์