เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6

คำอธิบายชั้นเรียน

การแก้ปัญหา และวิเคราะห์ข้อมูล  หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์